فراصوت تجهیز ایرانیان

هر آنچه از التراسونیک می خواهید…

 کاویتاسیون چیست؟

در محیط الاستیک نظیر هوا یا اکثر جامدات، در هنگام عبور موج یک انتقال پیوسته وجود دارد. در محیط غیر الاستیک مثل آب و اکثر مایعات، به شرطی که دامنه صوت نسبتاً کم باشد، انتقال پیوسته وجود دارد. با افزایش دامنه، مقدار فشار منفی به اندازه­ای می­ شود که می ­تواند در ناحیه انبساط از نیروهای بین مولکولی مایع بیشتر شده و در اثر جدایش در سطح مایع، باعث تشکیل میکرو حباب­ها شود که این پدیده را کاویتاسیون می­ گویند (شکل 1). محل تشکیل حفره ­های کاویتاسیون در محل انبساط مایع ناشی از فشار منفی موج صوتی است. به عبارت دیگر برای ایجاد حباب­ های کاویتاسیون باید موج فشاری با شدت بالا و دامنه کافی از مایع عبور کند تا در نیم سیکل انبساط موجب ایجاد شکاف در مایع و افت فشار به کمتر از مقدار تبخیر گردد. با عبور جبهه موج، حباب­ های کاویتاسیون تحت تاثیر فشار منقبض می­ شوند و دما و فشار آنها افزایش می­ یابد. در نهایت، انقباض شدید حباب ­های کاویتاسیون در نیم سیکل فشاری موجب ترکیدن آنها می­ شود که انرژی خود را به صورت امواج صوتی از محل­ های جمع­ شدگی بصورت موضعی و انفجاری آزاد می ­کنند.

جمع شدن و انفجار میلیون­ ها حباب  در یک مایع که بصورت التراسونیکی تحریک می­ شود، می تواند موجب ایجاد دمایی در حدود 5000 درجه کلوین و فشاری در حدود 1000 اتمسفر و سرعت میکروجت mph 250 در محل­ های انفجار حفره ­های کاویتاسیون گردد.

نقطه شروع شبیه جوشش است با این تفاوت که تشکیل بخار زودتر شروع می­ گردد. جوشش هنگامی که فشار موضعی بخار مایع به بالای فشار محیطی موضعی می­ رسد و انرژی کافی برای تبدیل شدن به گاز وجود داشته باشد، اتفاق می ­افتد؛ هنگامی که فشار موضعی به اندازه کافی از فشار بخار اشباع کاهش یافت، اتفاق می ­افتد. برای شروع  حباب­ های کاویتاسیون به سطحی برای جوانه ­زنی نیاز دارند. این سطوح توسط جداره مخزن، سطح قطعه­ کار، ناخالصی­ ها و میکرو حباب های موجود در داخل مایع تامین می­ گردد.