فراصوت تجهیز ایرانیان

هر آنچه از التراسونیک می خواهید…

هموژنایزر التراسونیک

هموژنایزر التراسونیک

هموژنایزر نفت

بـا توجـه بـه اهداف بنیادین صنعـت نفت مبنی بر اسـتفاده از روش­های بهره­برداری بـا حداقل تخریب و آلودگـی زیسـت محیطی و همچنیـن هزینـه عملیاتی پایین، نیـاز به اسـتفاده از تکنولوژی­های نوین مورد توجه قرار گرفته است.

اعمال امواج التراسونیک در چاه نفت، یکی از روش­های افزایش استخراج نفت از چاه می­باشد. طبـق تحقیقـات و آزمایش­هـای انجـام شـده، امـواج التراسونیک بـا نتایجی نظیر کاهـش ویسکوزیته نفـت، جدایـش توده­هـای آسـفالتین موجـود در نفت خـام، حـذف رسـوبات واکسـی، نمك‌زدایی و آب­گیـری از نفت خـام و بهبـود نفوذپذیـری، نقـش موثـر و چشـم­گیری در افزایش تولید و برداشـت از میادیـن نفتـی داشـته اسـت.

هورن 1.5 متری توان بالای التراسونیک برای بومی‌سازی این تکنولوژی در داخل کشور ساخته و به کارفرمای محترم تحویل داده شده است.

هموژنایزر نانو ذرات

برای به دست آوردن محلولی همگن و همچنین تسهیل و تسریع فرآیند های سنتز ، امواج التراسونیک می تواند با ایجاد حباب های کاویتاسیون در سیال به این امر کمک نماید. هموژنایزر با توان نامی 3 کیلووات و فرکانس نامی 25 کیلوهرتز برای مجموعه‌ی تحت نظر نانو استارت آپ طراحی و ساخته شده است.

 

هموژنایزر سیالات

 

امواج التراسونیک می تواند با ایجاد حباب های کاویتاسیون و انفجار آنها طی سیکل های ارتعاشی منجر به تشکیل رادیکال های آزاد و همچنین ایجاد محلول های یک دست شود. مثال بارز آن ترکیب آب و روغن است.