فراصوت تجهیز ایرانیان

هر آنچه از التراسونیک می خواهید…

التراسونیک چیست؟

موج صوتی با فرکانسی بالاتر از محدوده شنوایی انسان التراسونیک نامیده می­شود. به عبارت دیگر فرکانس التراسونیک بالاتر از kHz 20 می­باشد. فرکانس شستشوی التراسونیک در محدود kHz 100-20 است که برای اکثر کاربردهای صنعتی محدوده فرکانسی kHz50-20 است. فرکانس­های بالای kHz50 بطور معمول در واحدهای شستشوی کوچک نظیر صنایع جواهر سازی و دندانپزشکی مورد استفاده قرار می­گیرد.

امواج صوتی

1-3-تئوری امواج صوتی

امواج صوتی در اثر جابجایی متناوب یا یک جابجایی منفرد در محیط هادی صوت تولید می­شوند نظیر حرکت ضربه­ای یا حرکت نوسانی. جابجایی هوا توسط مخروطی اسپیکر یک مثال مناسبی از امواج نوسانی تولید شده توسط حرکات مکانیکی است. با حرکت جلو و عقب مخروطی اسپیکر، هوای موجود در مقابل مخروطی اسپیکر بطور متناوب فشرده و رقیق شده و منجر به تولید امواج صوتی می گردد که این امواج تا زمان میرا شدن در هوا منتقل می­شوند (شکل1). امواج صوتی گاهی توسط حرکت مکانیکی منفرد ایجاد می­شوند مثل رعد و برق که منجر به تغییرات لحظه­ای حجم هوا در اثر تخلیه الکتریکی می­شود.

شکل 1- شماتیک تشکیل امواج صوتی

2-3-  طبیعت امواج صوتی

امواج صوتی از هر محیطی (جامد، مایع، یا گاز) که خواص الاستیک داشته باشد عبور می­کنند. در شکل 2 مولکول­های منفرد و مجزای محیط هادی صوت به صورت حلقه­های فنر شبیه­سازی شده­اند. مولکول­های محیط از مولکول­های مجاور خود همانند حلقه­های فنر تحت تاثیر قرار می­گیرند. منبع صوت در شکل در قسمت چپ قرار دارد. جبهه فشار تولیدی توسط منبع صوتی همانند انتشار حرکت در امتداد فنر، موجب هل دادن حلقه­های مجاور می­گردد و حرکت را به مولکول مجاور خود منتقل می کند. لازم به اشاره است که علیرغم عبور موج از یک انتها به انتهای دیگر فنر، هر یک از حلقه­ها در موقعیت نسبی خود باقی مانده و فقط با انتشار موج جابجا شده و با گذر موج به موقعیت خود بر می­گردند. در نتیجه هر حلقه هنگامی که به سمت حلقه مجاور هل داده می­شود، در حالت فشار و هنگامی که از سمت حلقه مجاور بر می­گردد، در حال انبساط است. به همین ترتیب، هر نقطه در محیط هادی صوت در معرض تراکم و انبساط قرار دارد. در ناحیه فشار، فشار محیط مثبت و در ناحیه انبساط، فشار محیط منفی است.

شکل 2- شبیه­ سازی انتقال صوت در محیط الاستیک

3-3-  فرکانس و دامنه موج

فرکانس و دامنه از مشخصات امواج صوتی است. دامنه بیانگر میزان جابجایی ذرات از موقعیت تعادلی است. اگر در شکل 3 قسمت A نشانگر موج اصلی باشد، قسمت B موجی با دامنه کم یعنی جابجایی کمتری ناشی از انبساط و انقباض در هنگام عبور موج است.

فرکانس تعداد تکرار موج در یک ثانیه است و قسمت  C شکل 3-2 موجی را با فرکانس بیشتر نسبت به موج A نشان می­دهد که بیانگر عبور جبهه موج بیشتر از یک نقطه در یک پریود مشخص است.

شکل 3- تعریف دامنه و فرکانس

4-3- تشکیل امواج ساکن

اگر مانعی در برابر مسیر موج وجود داشته باشد، موج صادر شده از منبع، پس از برخورد با مانع منعکس می­شود و در مسیر برگشت با موج اولیه تداخل می­کند. در اثر تداخل، نقاط گره و شکم ارتعاشی تشکیل می­شود (شکل4). در موج ساکن هم، شکم و گره جابجایی با شکم و گره فشار، به اندازه ½ π اختلاف موقعیت مکانی دارند.

شکل 4- تشکیل میدان امواج ساکن در تانک. در این شکل محل گره و شکم جابجایی نشان داده شده است